ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

02/08/2022

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση επιστολή που απεστάλη σήμερα 07/02/2022 στους αρμόδιους φορείς σχετικά με το θέμα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των Προτύπων Σχολείων.

Την επιστολή προσυπογράφουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων όλων των Προτύπων Σχολείων της Αττικής μέσω των νομίμως εκλεγμένων εκπροσώπων τους (πλην του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων και του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων όπου οι Σύλλογοι Γονέων είναι υπό σύσταση). Αναλυτικά προσυπογράφουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Σχολείων:

 • 1oυ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών
 • 1oυ Προτύπου Γυμνασίου Ιλίου
 • 1oυ Προτύπου Λυκείου Αθηνών "Γεννάδειο"
 • 2oυ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών
 • 3ου Προτύπου Λυκείου Ιλίου
 • Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
 • Βαρβακείου Προτύπου Λυκείου
 • Ζαννείου Προτύπου Γυμνασίου Πειραιά
 • Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά
 • Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων
 • Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
 • Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 • Προτύπου Λυκείου Αγίων Αναργύρων
 • Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
 • Προτύπου Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Για την ουσία του θέματος περιληπτικά αναφέρουμε ότι ο Ν.4610/2019 ρητά προέβλεπε ότι η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα, τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

Με την ψήφιση του Ν.4692/2020 η εν λόγω παράγραφος καταργήθηκε και πλέον προβλέφθηκε η ένταξη και των Προτύπων Σχολείων στο πρόγραμμα της δωρεάν μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων από την οικία τους στο σχολείο και αντίστροφα, που διέπεται σήμερα από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις περιφέρειες».

Παρότι όμως έχει ήδη παρέλθει ενάμισι έτος από τη δημοσίευση του Νόμου 4692/2020 τα Πρότυπα Σχολεία της Αττικής δεν έχουν μέχρι και σήμερα ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Αττικής.

Αντίστοιχα, ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί για την καταβολή από την οικεία Περιφέρεια του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 50025/26.0.2018 υπουργικής απόφασης επιδόματος, υπολογιζόμενου βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας της κάθε οικογένειας από το σχολείο, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών που πρέπει να ακολουθηθούν.

Δεδομένου ότι κάθε έτος καταρτίζονται από την Περιφέρεια συμβάσεις μεταφοράς μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, σχολείων ειδικής αγωγής κ.ο.κ., χωρίς, αντιστοίχως, μέχρι και σήμερα, να έχει αναληφθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία για τους μαθητές των Προτύπων Σχολείων, διαπράττεται μία τεράστια αδικία απέναντι στους μαθητές των Προτύπων Σχολείων, αφού δεν υφίσταται κάποια δικαιολογητική βάση δυσμενούς διάκρισής τους έναντι των λοιπών αυτών κατηγοριών μαθητών που φοιτούν σε υπερτοπικά σχολεία κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, διάκριση που αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

Με αφορμή λοιπόν τον συντονισμό όλων των Προτύπων Σχολείων για τη σύνταξη και προώθηση της εν λόγω επιστολής στους υπευθύνους, προσβλέπουμε και στη δική σας υποστήριξη προκειμένου το θέμα να αναδειχθεί από πλευράς δημοσιότητας και να επέλθει αποτέλεσμα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας να ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας.